RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Čakovická organizace pořádá pro děti, které se zajímají o rybolov pravidelný kroužek

 

Děti se pravidelně setkávají první čtvrtek v měsíci.

Začátek kroužku od 17:00 konec 19:00

Sraz v rybářské chatě či u rybníka.

Kroužek se koná pod vedením p. Karla Pavlíka, tel. č. 603 206 885.

Sledujte pravidelné informace na hlavní stránce.

Pod záštitou Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy

pořádá MO ČRS Praha 9 – Kyje, dne 11. 5. 2019

Celopražské přebory mládeže v plavané

na Kyjském rybníku

 

rybářský revír ČRS ÚSMP 401 008 Rokytka 1 podrevír 01

 

Propozice

 

Sraz všech účastníků a společný nástup závodníků je v 7.00 hod. před restaurací U RYBNÍKA, (bývalou restaurací U Eriky) (Aloisov u železničního mostu přes rybník - viz mapa)

 

Spojení na hromadnou dopravu:

1) Vlakem z Masarykova nádraží nebo Libně do stanice Kyje, pak cca 300m pěšky.

2) Autobusy č. 110 a 181 do stanice Vajgarská a pak cca 1000 m pěšky po pravém břehu rybníka.

3) Metro trasa B stanice Rajská zahrada, pak ze stanice Hejtmanská autobusy 110 nebo 181 do stanice Vajgarská, odtud cca 1000 m pěšky po pravém břehu rybníku.

4) Autobus 224 – z konečné stanice metra B Černý most. Stanici má přímo na místě srazu (Lánská)

 

Mapa s vyznačeným místem srazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast

 

Jedná se o 1.) soutěž jednotlivců (žáků a žákyň) podle kategorií

  1. kategorie do 10 let (rok narození 2009 a mladší)
  2. kategorie do 14 let (rok narození 2005 a mladší)
  3. kategorie do 18 let (rok narození 2001 a mladší)

 

       2.) soutěž úplných šestičlenných družstev, každé družstvo má 2 závodníky (chlapce i děvčata, nebo smíšená) z každé kategorie.

Mladší závodníci mohou soutěžit v družstvu za starší závodníky, starší závodníci za mladší nikoliv.

 

Přihláška musí obsahovat:

organizaci, datum narození, Příjmení a Jméno, popřípadě složení družstev.

Elektronická přihláška je v příloze spolu s propozicemi a má dvě stránky.

 

 

K pokrytí režie závodů uhradí vysílající MO za každého přihlášeného závodníka částku 50,- Kč. Vklad se platí při prezentaci družstva před zahájením závodu.

 

Každý závodník musí mít u sebe platnou povolenku, členskou legitimaci a rybářský lístek.

 

 

Termín doručení přihlášek od jednotlivých MO je do 3. 5. 2019 na emailovou adresu (Josef Mareš):

pepimare@seznam.cz

 

 

Organizace závodů

 

Prezentace závodníků pod vedením pověřeného funkcionáře MO je 07:00 hod. – 07:30 hod. před restaurací U RYBNÍKA, (bývalou restaurací U Eriky)

 

Občerstvení na trati nebude zajištěno. Zajištěn bude pitný režim. Stravu je možno koupit v restauraci U Rybníka přímo na závodním úseku.

Závod je organizován jako dvoukolový. Pro každou MO bude vytyčen box cca. 60 m pro všechny 3 družstva. Losování boxů pro jednotlivá družstva a jednotlivá kola proběhne na začátku soutěže. Více se dozvíte při prezentaci družstev a společném nástupu.

Po provedené prezentaci a vylosování úseků bude odchod na stanoviště. Funkci dvou instruktorů, kteří během závodů budou svým svěřencům pomáhat, si zajišťuje každá MO. Při nástupu budou instruktoři označeni páskou (cedulkou). Instruktor odpovídá za pořádek na stanovišti během celého závodu, za chování svých svěřenců a za úklid stanoviště po každém kole a po ukončení závodu, včetně odchodu od vody.

 

 

 

 

 

 

Časový plán závodů

 

07:00 – 07:30    prezence

07:30 – 08:00    zahájení, losování, podání informací o závodu

08:00 – 08:15    přesun na závodní úseky a příprava na závod

09:00 – 11:00    I. kolo závodu

11:00 – 11:30    vážení úlovků

11:30 – 13:00    přesun na závodní úseky II. kola a pauza na jídlo

13:00 – 15:00    II. kolo závodu

15:00 - 15:30     vážení úlovků

15:30 – 16:30    úklid závodních úseků a zakončení závodu

16:30                 vyhlášení výsledků

 

Způsob rybolovu

 

Lovit se bude na plavanou s pevným splávkem (nebo anglickým), na jeden prut s jedním návazcem. Nadměrné zatížení plováku olůvkem (zátěží) je co nejpřísněji zakázáno. Hlavní zátěž nesmí ležet nuceně na dně, ačkoliv 10% zátěže se smí ploužit po dně. Přísně zakázány jsou položené udice, klidové udice ležící hlavní zátěží na dně, se splávkem nebo bez něho, stranově upevněný návazec, nebo stranové zatížení olůvkem. Nástrahy na háčku musí být napíchnuty, ne jinak připevněny. Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako platný úlovek.

Začátek vnadění je 5 minut před zahájením rybolovu a bude oznámen signálem. Pro lov i vnadění jsou povoleny všechny návnady a nástrahy dle rybářského řádu mimo patentek. Jako nástraha nejsou povoleny živé či mrtvé rybky, ani jejich části. Každý závodník musí mít vlastní vezírek nejméně se 2 kruhy.

Ryby se uchovávají ve vezírku, na konci každého kola budou zváženy a vráceny do revíru.

Pro vnadění je povoleno max. množství 5 litrů navlhčeného krmení včetně hlíny, písku a jiných příměsí a 1 litr živých návnad a nástrah na jednoho závodníka a jedno kolo.

 

Všeobecné podmínky lovu

 

Jedná se o stojatou vodu, s hloubkou 1-3 m. V úlovcích převládají: kapr, plotice, cejn….

Pokyn k zahájení, přerušení a ukončení závodu vydává HLAVNÍ rozhodčí a to zvukovým signálem. Pořadatelé a úsekový rozhodčí budou dbát na řádný průběh závodu. Při lovu mohou závodníkovi pomáhat pouze instruktoři družstva, ale jen v podebírání ulovené ryby, při vyprošťování háčku, nebo opravě udice. Jakýkoliv zásah jiných osob, než výše uvedených vylučuje závodníka ze soutěže!

            Připomínky a protesty musí být vedoucími družstev podány nejpozději do 16:30 hod. hlavnímu rozhodčímu, který je přednese rozhodčí komisi, kterou tvoří ředitel závodu, zástupce ÚS Praha a hlavní rozhodčí. Tato komise rozhoduje s konečnou platností a proti jejímu verdiktu není odvolání.

Na pozdější protesty a připomínky nebude brán zřetel. V případě, že závodník z jakéhokoliv důvodu odstoupí ze závodů, je vedoucí družstev povinen o tomto vyrozumět přiděleného rozhodčího.

Pro případ nepříznivého počasí je nutné, aby každý závodník byl vhodně oblečen a obut. Zejména je nutné mít plášť do deště a v případě slunce pokrývku hlavy.

Pořadatelé si vyhrazují právo nedostatečně vybavené závodníky v případě nepříznivého počasí vyloučit ze soutěže.

Úlovky a jejich hodnocení

 

            Loveny a hodnoceny budou všechny druhy ryb. Hodnocení bude provedeno vážením po každém kole dle pravidel plavané. Je možno, aby si závodník ponechal až dva kusy mírových ryb, mimo ryb hájených, ale je nutné je řádně zapsat do dokladů.

 

Ryby budou hodnoceny takto:       1) každý gram = 1 bod

 

Určování pořadí

 

V rámci závodu se bude vyhodnocovat:      

a) soutěž jednotlivců žáků (žákyň) pro každou kategorii

b) soutěž družstev MO

 

V soutěži jednotlivců žáků a dorostenců:

  • v každém kole se určuje pořadí (počet bodů) dle ulovené hmotnosti v jednotlivých kategoriích. Při shodné hmotnosti získají závodníci počet bodů rovnající se průměru z míst, která obsadili. (Příklad 1: dva závodníci se shodně umístí na 5. místě, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu. Příklad 2: tři závodníci se shodně umístí na 8. místě, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bodů). Závodníci bez úlovku obdrží počet bodů rovnající se průměru příslušných neobsazených umístění v rámci sektoru.
  •  celkové pořadí se určuje podle součtů umístění závodníka ze závodů I. a II. kola. V případě schody součtu bodů se dále pořadí hodnotí podle celkové hmotnosti.

 

V soutěži družstev:

  • Pořadí družstev se určuje součtem umístění získaných závodníky jednoho družstva dle kategorie, které v rámci družstva soutěží.
  • V případě shody součtu pořadí se dále hodnotí součet hmotností ulovených ryb hodnocenými závodníky družstva.
  • Celkové hodnocení družstev se určuje součtem umístění získaných v obou kolech. Při rovnosti bodů je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech.

 

Při parkování platí povinnost dodržovat pokynů pořadatele!!!

 

Všem mladým závodníkům přejeme při závodech mnoho zdaru a co nejvíce úlovků a radosti ze sportovního zápolení.

 

        Miloslav Linhart                          Josef Hauser                             Pavel Párys

         ředitel závodu                       technický ředitel                      hlavní rozhodčí

 

Josef Mareš

Zástupce vedoucího odboru mládeže ÚSMP, garant závodu